Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Zalažemo se za uređenje poslovnog okruženja u interesu korisnika usluga transpotra, razvoja delatnosti i saobraćajnog sistema Republike Srbije i sistemskih rešenja u cilju ekonomski održivog poslovanja poslodavaca. U cilju podsticanja konkurentnosti i unapređenja delatnosti zalažemo se za potpunu primenu zakonske legislative i suzbijanje sive ekonomije.

Članovi Srbijatransporta redovno dobijaju sve nove zakone i podzakonske akte koji mogu uticati na poslovanja prevoznika. Mi smo Vaš servis, konsultant i poslovna podrška u svakom smislu. Naš posvećen rad je prepoznat od velikog broja poslodavaca sektora drumskog transporta.

Srbijatransport raspolaže sa velikom bazom dokumenata i primera iz prakse, koji su na raspolaganju članovima Srbijatransporta. Ne poznavanje zakona Vas ne oslobađa odgovornosti a naše informacije Vama obezbeđuju pravovremeno postupanje i značajne uštede.

ZAKONI : SEKTOR ZA DRUMSKI TRANSPORT, PUTEVE I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

 

PODZAKONSKI AKTI : SEKTOR ZA DRUMSKI TRANSPORT, PUTEVE I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

 

 

Srbijatransport je član Unije poslodavaca Srbije, a generalni direktor Goran Aleksić je član Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije.

Unija poslodavaca Srbije, u svojstvu naše jedine reprezentativne organizacije privrednika, ulaže značajne napore na otklanjanju prepreka za poslovanje i pojednostavljenje administrativnih procedura u cilju dostizanja nivoa za nacionalnu ekonomiju podsticajnog okruženja i statusa evropskog poslodavca.

Unija takođe pravovremeno informiše poslodavce o važećoj regulativi, sa težištem na pravima, obavezama i odgovornostima poslodavaca i zaposlenih.

Smatramo da je Vaš interes da budete član Unije poslodavaca Srbije jer svojim članovima obezbeđuje paket osnovnih besplatnih usluga koje možete videti OVDE.

На састанку Одбора директора Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ Београд , који је одржан 06. марта 2024. године, у оквиру : тачке 6. Сагледавање постојећих чињеница и тржишних услова пословања превозника који обављају међународни друмски превоз путника; расправљано и констатовано да су велики проблеми превозника и тржишни услови пословања у јавном линијском међународном превозу путника и да је превазилажење проблема и унапређење регулативе неопходно реализовати што пре.

Интерес послодавца јесте транспарентан рад и креирање ставова и регулативе у општем интересу развоја и конкурентности сектора саобраћаја у Србији, решења која су у интересу развоја српских аутобуских превозника, али и квалитетна сарадња са представницима институција. Ставови превозника су у овом тренутку различити и често контрадикторни али су мотивисани искључиво личним интересима.

Исказан је став да усаглашена решења Радне групе за израду новог Закона о јавном превозу путника у друмском саобраћају јесу од велике користи за уређење пословања и сузбијање нелегалног и незаконитог рада, те да се очекује да ће доношење новог Закона о јавном превоза путника у друмском саобраћају имати значајан утицај на пословање и квалитет услуге у јавном превозу путника у друмском саобраћају. Имајући ово у виду, неопходно је креирати нови правилник који би заменио Правилник о садржају елабората о економској оправданости успостављања линије, бонитету домаћег превозника и о начину одређивања домаћег превозника за успостављање линије у међународном јавном превозу путника, који је креиран 2000.године и измењен 2006.године.

Кроз расправу на састанку се усагласио став да је неопходно упутити допис Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са закључцима Србијатранспорта које Вам достављамо у прилогу.

Став Одбора директора Србијатранспорта јесте да се хитно приступи изради новог правилника која регулише тржиште међународног линијског превоза путника, а да се након тога приступи процедурама подношења захтева за нове дозволе и редове вожње, те да се ново усаглашавање спроводи у складу са сада реалним подацима на тржишту међународног линијског превоза путника.

 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15 и 41/18);
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15, 41/18, 44/18- др. закон, 83/18 и 31/19);
 • Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају („Службени лист СРЈ”, број 26/95);
 • Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање и продужење рока важења лиценце за превоз, обрасцима лиценце за превоз и извода лиценце за превоз, и начину стављања на увид јавности информације о издатим и одузетим лиценцама за превоз („Службени гласник РС“, број 11/17);
 • Правилник о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којима се обавља превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових услова („Службени гласник РС“, број 14/17);
 • Правилник о начину, програму и поступку спровођења испита о професионалној оспособљености, обрасцу сертификата о професионалној оспособљености, поступку издавања сертификата о професионалној оспособљености, као и о начину вођења евиденције о одржаним испитима и издатим и одузетим сертификатима о професионалној оспособљености  („Службени гласник РС“, број 17/17);
 • Правилник о обрасцу дозволе за каботажу и обрасцима појединачних, временских и посебних дозвола („Службени гласник РС“, број 37/17);
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца потврде за возача  и начину вођења евиденције о потврдама за возача („Службени гласник РС“, број 71/17);
 • Правилник о начину коришћења и попуњавања појединачне дозволе за превоз терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 82/17);
 • Правилник о висини трошкова полагања испита о професионалној оспособљености за превоз терета у друмском саобраћају(„Службени гласник РС“, број 96/17);
 • Правилник о садржини и начину вођења евиденције лица одговорних за превоз и регистра лиценци за превоз терета и извода лиценце за превоз терета и о начину вођења евиденције о извршеним прекршајима и предузетим административним мерама ("Службени гласник РС", број 110/17);
 • Правилник о регистру лиценци за превоз  путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 112/17);
 • Правилник о испиту о професионалној оспособљености за послове управљања превозом путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 84/17);
 • Правилник о изгледу и садржини обрасца лиценце за пружање станичних услуга и садржини и начину вођења регистра издатих лиценци за пружање станичних услуга („Службени гласник РС“, број 34/17);
 • Правилник о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника („Службени гласник РС“, број 19/17 и 44/18 – др. закон);
 • Уредба о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима („Службени гласник РС”, број 113/15);
 • Уредба о трошковима поступка регистрације и овере реда вожње и испуњености прописаних услова у превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 36/10);
 • Правилник о садржају елабората о економској оправданости успостављања линије, бонитету домаћег превозника и о начину одређивања домаћег превозника за успостављање линије у међународном јавном превозу путника („Службени лист СРЈ”, број 19/00 и „Службени гласник РС”, бр. 20/04 и 91/06);
 • Правилник о саобраћајним, техничким, хигијенским и другим условима аутобуских станица за међународни јавни превоз путника („Службени гласник РС” број 18/04);
 • Правилник о обрасцима дозвола за међународни јавни превоз путника или ствари („Службени лист СРЈ”, број 46/00);
 • Правилник о начину доделе нерасподељених појединачних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима („Службени гласник РС” бр. 147/14 и 61/15);
 • Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС”, број 7/17);
 • Правилник о путном листу за домаћи ванлинијски превоз путника („Службени гласник РС”, број 16/17 и 44/18- др. закон);
 • Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа („Службени гласник РС”, број 71/06 );
 • Правилник о садржини, начину издавања и вођењу путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима („Службени гласник РС”, бр. 90/16 и 4/17);
 • Правилник о изгледу и садржини обрасца и начину вођења евиденције полазака и долазака аутобуса („Службени гласник РС”, број 90/16);
 • Правилник о условима и поступку усаглашавања предлога редова вожње у међумесном превозу („Службени гласник РС”, број 16/17);
 • Правилник о садржини обрасца реда вожње, садржини и начину вођења регистра и начину овере реда вожње у међумесном превозу („Службени гласник РС”, број 19/17);
 • Правилник о изгледу, садржини и коришћењу службеног одела  инспектора за друмски саобраћај („Службени гласник РС”, број 90/15);
 • Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање лиценце за превоз, изгледу и садржини лиценце за превоз и извода лиценце за превоз („Службени гласник РС“, број 105/16);
 • Правилник о евиденцији и обрасцу сертификата о професионалној оспособљености лица одговорног за послове управљања превозом путника („Службени гласник РС“, број 16/17);
 • Правилник о условима додељивања и начину коришћења и раздуживања дозвола за ванлинијски превоз путника („Службени гласник РС“, број 82/17);
 • Правилник о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника („Службени гласник РС“, број 19/17);
 • Закон о путевима (,,Службени гласник РС“, број 41/18);
 • Правилник о саобраћајној сигнализацији (,,Службени гласник РС“, број 85/17);
 • Уредба о категоризацији државних путева (,,Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15);
 • Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 95/18);
 • Правилник о радионицама за тахографе (''Службени гласник РС'', бр. 13/17 и 80/18);
 • Правилник о начину коришћења тахографа („Службени гласник РС“, бр. 90/17);
 • Правилник о граничнику брзине (''Службени гласник РС'', број 16/17);
 •  Правилник о потврди о активностима возача (''Службени гласник РС'', број 106/16);
 • Правилник о евиденцији радног времена члана посад возила (''Службени гласник РС'', број 13/17);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18 и 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19);
 • Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче („Службени гласник РС“, бр. 1/12);
 • Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње (,,Службени гласник РС“, бр. 21/12 и 94/18);
 • Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача („Службени гласник РС“, бр. 21/12 и 96/18);
 • Правилник о испитивању возила („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16);
 • Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (''Службени гласник РС'', бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 07/17-исправка, 63/17 и 45/18, 70/18, 95/18 и 104/18);
 • Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова (,,Службени гласник РС“, број 134/14);
 • Правилник о изгледу и начину постављања знака за обележавање возила којим се врши организован превоз деце (,,Службени гласник РС“, број 3/11);
 • Правилник о начину смештаја терета, његовог обезбеђења и означавања (,,Службени гласник РС“, број 13/13);
 • Правилник о ванредном превозу (,,Службени гласник РС“, број 116/12);
 • Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (,,Службени гласник РС“, број 50/11);
 • Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу (,,Службени гласник РС“, број 144/14);
 • Правилник о посебној ознаци на возилу којим управља лице са пробном возачком дозволом (,,Службени гласник РС“, број 22/11);
 • Правилник о начину употребе средстава за снимање саобраћаја (,,Службени гласник РС“, број 86/14);
 • Правилник о начину обављања организованог превоза деце (,,Службени гласник РС“, број 52/19);

 

НА  ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ ПРОПИСЕ:

 

 • Општи услови међумесног превоза („Службени гласник РС”, број 45/19);
 • Даљинар за међумесни превоз („Службени гласник РС”, бр. 120/12, 2/14, 3/14 - исправка);
 • Општи услови пословања аутобуских станица („Службени гласник РС”, бр. 26/08 и 68/12-УС).

 

БИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ О МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ

 

 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Народне Социјалистичке Републике Албаније о међународном друмском превозу робе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 12/84);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о међународном друмском превозу („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 12/18);
 • Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Белгије о друмском превозу путника и робе, који се врши комерцијалним возилима („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 4/64);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 4/96);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Бугарске о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/03);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 5/18);
 • Споразум између Владе Републике  Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском  саобраћају („Службени  гласник РС - Међународни уговори”, број 5/19);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Грчке о међународном друмском превозу путника и робе („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/03);
 • Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Данске о међународном друмском превозу („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 1/69);
 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Ирске о међународном друмском превозу робе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 6/90);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари („Службени гласник РС- Међународни уговори”, брoj 10/14);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 4/16);
 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Републике Кипар о међународном друмском превозу робе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 11/84);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Летоније о међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/13);
 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Великог Војводства Луксембург о међународном друмском превозу робе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 10/87);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском  превозу путника и ствари („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 20/15);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Македоније о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ”, број 5/96);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 5/18);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 10/14);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Краљевине Норвешке о превозу путника и робе у међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 39/73);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Народне Републике Пољске о међународном друмском превозу („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 50/70);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Румунске Народне Републике о међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 9/64);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 8/11 и 4/17);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Савеза Совјетских Социјалистичких Република о међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ”, бр. 7/71 и 2/87);
 • Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 13/13);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Словеније о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 7/02);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу путниука и ствари („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 20/15);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Турске Републике о међународном друмском превозу („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори и други споразуми”, бр. 5/68 и бр. 11/84);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о друмском превозу путника и ствари („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/13);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Републике Финске о превозу у међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 4/78);
 • Споразум о међународном друмском саобраћају између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Француске („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори и други споразуми”, бр. 11/65 и 37/71);
 • Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Холандије о међународном друмском превозу („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, бр. 9/67 и 12/75);
 • Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Хрватске о међународном друмском превозу путника и ствари („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 1/98);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Чехословачке Социјалистичке Републике о међународном друмском превозу („Службени лист - Међународни уговори”, бр. 11/63 и 12/81);
 • Споразум између Владе Републике Србије и Швајцарског Савезног већа о превозу путника и ствари у друмском саобраћају („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10);
 • Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Краљевине Шведске о међународном друмском саобраћају („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори и други споразуми”, број 57/70);
 • Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Шпаније о међународном друмском превозу путника и робе потписан у Београду, 18. децембра 1985. године, ступио је на снагу 25. јуна 1989. године, али није објављен у Службеном листу СФРЈ - Међународни уговори.

 

МУЛТИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ О МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ

 

 • Конвенција о уговору о међународном друмском превозу путника и пртљага (СVR) („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 8/77);
 • Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом (СМR) („Службени лист ФНРЈ - Међународни уговори и други споразуми”, број 11/58);
 • Европски споразум о раду посаде на возилима која обављају међународне друмске превозе (АЕТР) („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, број 30/74) са амандманима од 1-6 („Службени гласник РС – Међународни уговори“ број 8/11);
 • Споразум о прихватању једнообразних услова за хомологацију и узајамно признавање хомологације опреме и делова моторних возила („Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори“, број 5/62);
 • Протокол о Европској конференцији министара транспорта  („Међународним уговорима ФНРЈ“, свеска број 50/56).

 

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СЕКТОРУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ДРУМСКОМ ТРАНСПОРТУ

 

 • Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015);
 • Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007,95/2010 и 99/2014);
 • Закон о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр, 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014);
 • Закон о општем  управном поступку („Службени гласник РС“; бр.18/2016);
 • Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016);
 • Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр.13/2018);
 • Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон и 9/2016 – одлука УС,24/18 и 41/18);
 • Закон о путевима („Службени гласник РС“; бр.41/18);
 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС” бр. 68/2015 и 41/18);
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају(„Службени гласник“, бр.68/15 и 41/18);
 • Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају („Службени лист СРЈ”, број 26/95 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља);
 • Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, бр. 96/2015);
 • Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр.65/2013);
 • Закон о привредним преступима („Службени лист СРЈ“, бр. 27792, 24/94, 28/96, 64/01 и „Службени гласник РС“, бр.101/2005);
 • Кривични Законик („Службени гласник РС“, бр. 85/05,88/05-испр, 72/09, 111/09, 121/2012, 104/2013, 108/2104 и 94/2016);
 • Закон о транспорту опасне робе(„Службени гласник РС“, бр.104/2016);
 • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области друмског саобраћаја („Службени гласник РС“, бр.61/2018);
 • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима инспекцијског надзора у области инспекције за послове државних путева („Службени гласник РС“, бр. 61/2018);
 • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр. 61/2018);
 • Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског  надзора и посебним елементима плана  у области транспорта опасне робе („Службени гласник РС“, бр.55/2018);

Potkategorije